Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

1. Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website, met inbegrip van de door ons gemaakte vertalingen, en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Wereldsmaken.

Niets op deze website mag zonder toestemming van Wereldsmaken worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden of op enigerwijze worden vermenigvuldigd, mits voor eigen gebruik.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd.

Dit wil zeggen dat de oorspronkelijke bron van het recept vermeld moet worden én dat er een aanklikbare link naar de desbetreffende pagina van Wereldsmaken dient te worden gelegd.

Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

2. Aansprakelijkheid

Wereldsmaken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie van de Website.

3. Koppeling naar websites van derden

Wereldsmaken draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Wereldsmaken aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid..

4. Gebruikerscontent

Bepaalde delen van de website kunnen worden gevoed door input van gebruikers (bijvoorbeeld gebruikersrecepten). Wereldsmaken is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van door gebruikers opgevoerde content. Door inzending van foto’s verleent de betreffende gebruiker expliciet toestemming voor het rechtenvrij gebruik van de foto’s voor gebruik op de website.

5. Privacy

Alle door de gebruiker aan Wereldsmaken verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Wereldsmaken aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

6. Bronnen

De recepten op Wereldsmaken zijn een verzameling van zowel eigen recepten als mondeling doorgegeven, papieren en online gepubliceerde recepten. Hierdoor hebben wij niet altijd controle over de oorsprong ervan.

Indien u een recept vindt dat uw eigendom is, of dat door u gepubliceerd werd, hetzij in een tijdschrift, krant, (etc.) of op een website, en u bezwaar heeft tegen de opname in onze database, aarzel dan niet ons te contacteren.

Wij kunnen dan op uw verzoek
a) de oorsprong van het recept vermelden,
b) een link leggen naar uw website of
c) het recept verwijderen.

7. Opmerkingen

Indien u opmerkingen heeft na het bereiden van een van de op Wereldsmaken verschenen recepten, aarzel dan niet ons te contacteren. In het geval wij meerdere opmerkingen krijgen over een bepaald recept, en wij na het recept zelf te hebben bereid, ook niet tot het gewenste resultaat komen, zullen wij

a) het recept indien nodig aanpassen opdat de slaagkans ervan zou vergroten of
b) het recept van de website verwijderen.

8. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.